ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Eylül 2020>
>>
PSÇPCCP
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
YÖNETMELİK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI VE TEMİZ ÜRETİM  UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
Yayın tarihi ve R.G. No’su: 22.09.2014- 29127
Değişiklik tarihleri ve R.G. No’ları:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, yönetimine, organlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ERÇEVREM): Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İnsan sağlığının, doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi, bunları tehdit edecek zararlı kaynakların önlenmesi ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi ve yükseköğretim kurumlarına verilen görevler doğrultusunda Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan sağlığını, doğal zenginlikleri ve güzellikleri ve doğal dengeyi tehdit edebilecek her türlü zararlı kaynakların ve oluşumların incelenmesini, araştırmasını yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,

b) Üretim süreçlerine, ürün ve hizmetlere sürekli olarak bütünsel ve önleyici bir çevre ve strateji uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olan temiz üretim konusunda çalışmalar yapmak,

c) Çevre korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Çevre sorunları ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen neticeleri kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak,

d)  Kamu ve özel teşebbüsün, çevrenin korunması ile ilgili araştırma inceleme vb. taleplerini karşılamak ve koordine etmek,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

f) Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kamuoyunda çevre şuuru yaratılmasıyla ilgili olarak uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,

g) Çevre, toplum sağlığı ve temiz üretim ile ilgili konularda çözüm üretmek üzere gönüllülerden seçilen veya görevlendirilme yoluyla tespit edilen, Üniversite elemanlarından ve öğrencilerinden oluşan bir komite kurmak,

ğ) Rektör veya ilgili kuruluşlarca verilecek görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından fakülte ve yüksekokulların çevre sorunları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında aynı usul uygulanır.

(2) Müdürün çalışmalara yardımcı olmak üzere önereceği bir ya da iki öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olarak Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, Müdüre, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısı oy hakkı olmaksızın kurul toplantılarına katılabilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Danışma ve Yönetim Kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve Merkezin birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Her akademik yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek, Merkezin bütçe önerisini Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Yeni akademik yılın çalışma faaliyetleri programını hazırlayarak Rektöre sunmak,

d) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Müdür, Merkeze verilen görevlerin bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesinden, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasından, personel ve ödenek imkanları ile bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm faaliyetlerinin takip ve kontrol edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversite içinden ve/veya dışından, konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden seçilen en az 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu en az iki yılda bir kez toplanarak Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üç yıllık bir süre için dört öğretim üyesi ile Merkez Müdüründen oluşur ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır. Müdür yardımcıları toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması halinde toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Müdüre yardımcı olmak,

b) Yıllık yatırım programını, bütçe önerisini hazırlamak ve ilgili birimlere önermek,

c) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Müdürün getireceği konularda karar almak,

ç) Yapılan itirazları karara bağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Mevzuat gereği verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi (ita amiri) Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 16/1/1991 tarihli ve 20757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Adres : Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi T Blok Z02 Talas/Kayseri Talas / Kayseri
Telefon : +90 352 207 66 66 - 65 7608
Faks : ercevrem@erciyes.edu.tr
E-Posta : ercevrem@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu